Tài liệu .NET framework 3.5: LINQ và WPF - ĐHBKHN

Go down

Tài liệu .NET framework 3.5: LINQ và WPF - ĐHBKHN

Bài gửi by anbinhtrong on Wed Mar 31, 2010 7:51 pm


TÀI LI?U H??NG D?N GI?NG D?Y
DÀNH CHO GI?NG VIÊN ??I H?C-C?

Gi?i thi?u:
Nhóm tác gi? xây d?ng và biên s?an b? tài li?u và giáo trình gi?ng d?y: • C? v?n công ngh? và chuyên môn : Lê Thanh H?i. Công ty Microsoft và PGS Ti?n S? Hùynh Quy?t Th?ng, Tr??ng khoa CNTT ??i h?c BK Hà n?i
 • Các gi?ng viên tham gia biên s?an :

  • TS V? Tuy?t Trinh
  • Ths Hòang Anh Vi?t
  • Ths ?õ Tu?n Anh
  • K? S? Nguy?n Th? Ng?c Qu?nh.


 • Chúng tôi s?n sàng cung c?p mi?n phí cho các khoa CNTT ?? nghiên c?u ph?c v? gi?ng d?y cho sinh viên
 • Vui lòng liên h? : Mr Lê Thanh H?i, Microsoft vi?t Nam

Thông tin và m?c tiêu c?a tài l?êu gi?ng d?y khóa h?c

B? giáo trình này ???c biên so?n d?a trên nh?ng tài li?u m?i nh?t v? .NET framework 3.5 nh?m cung c?p cho sinh viên công ngh? thông tin nh?ng ki?n th?c c? b?n nh?t v? .NET framework. N?i dung bao g?m ki?n trúc .NET framework, s? phát tri?n c?a .NET framework qua các phiên b?n, ki?n trúc phiên b?n 3.5, các n?i dung c? b?n trong phiên b?n 3.5... ??c bi?t, giáo trình ?i sâu vào Language Integrated Query (LINQ), Windows Presentation Foundation (WPF) là các công ngh? m?i r?t tiêu bi?u c?a Microsoft .NET nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng k? n?ng c? b?n nh?t ?? phát tri?n các ?ng d?ng trên n?n .NET framework 3.5.
Nh?ng m?c tiêu chính mà giáo trình c? g?ng ??t ???c:

 1. Cung c?p cho sinh viên m?t cái nhìn t?ng quan v? ki?n trúc .NET framework, n?m ???c s? phát tri?n qua t?ng phiên b?n c?a .NET framework, so sánh các phiên b?n.
 2. Giúp sinh viên n?m ???c m?t s? n?i dung c? b?n trong .NET framework 3.5, s? khác bi?t c?a nó so v?i các phiên b?n tr??c.
 3. H??ng d?n cho sinh viên các k? thu?t l?p trình c? b?n v?i 2 công ngh? quan tr?ng là LINQ và WPF.

Vì ???c b? c?c trong 45 ti?t d?y nên giáo trình không th? ?i sâu vào chi ti?t t?ng n?i dung trong .NET framework mà ch? d?ng ? m?c gi?i thi?u các khái ni?m c? b?n nh?t. ??i v?i phiên b?n 3.5, giáo trình xoáy sâu vào 2 n?i dung c? b?n là LINQ và WPF là các công ngh? th??ng g?p nh?t ??i v?i ng??i l?p trình trên .NET framework 3.5.
B? giáo trình ???c biên so?n và t?ng h?p bao g?m: slide bài gi?ng, bài exercise, bài th?c hành lab và các Video t? h?c. ? ?ây, toàn b? giáo trình ??u ???c trình bày b?ng ti?ng Anh, nh?m m?c ?ích nâng cao kh? n?ng ti?p thu và phát tri?n các k? n?ng h?c và nghiên c?u b?ng ti?ng Anh – các k? n?ng vô cùng quan tr?ng ??i v?i ng??i h?c công ngh? thông tin.
Giáo trình có th? dùng tham kh?o cho các ngành Công ngh? thông tin, ?i?n t?, vi?n thông.
Ph??ng pháp gi?ng d?y

Khóa h?c này yêu c?u sinh viên ph?i ???c th?c hành nhi?u b?ng các ví d?, project th?c t? ?? có kh? n?ng làm th?t thay vì ch? nghe lý thuy?t suông. Giáo viên nên t? ch?c các bu?i h?c lý thuy?t và bu?i h?c làm lab ?an xen nhau, lý thuy?t mà sinh viên m?i h?c có th? ???c th? hi?n ngay b?ng các bài th?c hành. ?i?u này giúp cho sinh viên nh? và hi?u k? h?n nh?ng gì giáo viên truy?n ??t, và c?ng t?ng s? h?ng thú trong vi?c h?c.
M?t ví d? v? vi?c t? ch?c các bu?i h?c ?ã ???c áp d?ng:
T? ch?c tu?n 3 ti?t h?c lý thuy?t và 1 bu?i th?c hành:
¦ Lý thuy?t
- S? l??ng ti?t: 3 ( có th? thay ??i)
- Th?i gian gi?ng slide: t? 2 ??n 2.5 ti?t tùy vào ch??ng và ?i?u ki?n.
- Th?i gian còn l?i cho sinh viên nghe các Training Video và ti?n hành th?o lu?n.
¦ Th?c hành
- Sinh viên th?c hành các bài lab c?a giáo trình.
- Giáo viên tìm m?t ví d?, t?t nh?t là m?t project th?c t? ?? làm thông qua các bài lab, h??ng d?n t?ng b??c ?? sinh viên hi?u ???c quá trình làm th?c t?.
K?t thúc khóa h?c, giáo viên nên yêu c?u sinh viên th?c hi?n nh?ng project t?ng th? b?ng vi?c ??a ra danh sách các m?u project ?? sinh viên l?a ch?n, ho?c sinh viên t? ??ng ký. Vi?c yêu c?u này có th? ???c th?c hi?n vào gi?a h?c k? ho?c vào cu?i k?.
?? rèn luy?n k? n?ng làm vi?c nhóm cho sinh viên, giáo viên có th? yêu c?u l?p phân chia thành các nhóm sinh viên ?? làm các project. Tùy vào ?? l?n c?a project mà quy ??nh s? l??ng thành viên c?a m?t nhóm, s? l??ng có th? giao ??ng t? 2 ??n 4 sinh viên. Khi b?t ??u th?c hi?n và trong quá trình th?c hi?n project, giáo viên c?n có m?t ?? tham gia cùng sinh viên, h??ng d?n ?? sinh viên ?i ?úng h??ng và hi?u v?n ?? m?t cách chính xác.

Download: (865MB - contact: thodx@hnue.edu.vn)Code:
http://cs.fit.hnue.edu.vn/upload/thodx6/support/DotNetFramework3.5.part01.rar
http://cs.fit.hnue.edu.vn/upload/thodx6/support/DotNetFramework3.5.part02.rar
http://cs.fit.hnue.edu.vn/upload/thodx6/support/DotNetFramework3.5.part03.rar
http://cs.fit.hnue.edu.vn/upload/thodx6/support/DotNetFramework3.5.part04.rar
http://cs.fit.hnue.edu.vn/upload/thodx6/support/DotNetFramework3.5.part05.rar
http://cs.fit.hnue.edu.vn/upload/thodx6/support/DotNetFramework3.5.part06.rar
http://cs.fit.hnue.edu.vn/upload/thodx6/support/DotNetFramework3.5.part07.rar


Password:
thodx@hnue.edu.vn

?? c??ng môn h?c

Giáo trình ???c biên so?n ?? gi?ng d?y trong 15 tu?n, v?i th?i l??ng 3 ti?ng m?t tu?n cho ph?n lý thuy?t và m?t bu?i th?c hành Lab. Trong th?i gian h?c lý thuy?t, vi?c ?an xen cho sinh viên nghe các bài Trainning Video có th? t?n khá nhi?u th?i gian. Do ?ó giáo viên nên cân ??i vi?c chia th?i gian và ch?n l?c các bài Video ?? cho sinh viên nghe và th?o lu?n trên l?p, còn nh?ng ph?n khác có th? giao cho sinh viên v? nhà t? nghe r?i tr? l?i câu h?i c?a giáo viên ?? bu?i sau lên l?p trao ??i.

Bài gi?ng : Chapter 1- .NET Overview

Th?i gian: 1 bu?i
N?i dung :
1.1 Introduction
1.2 Overview of the .Net flatform
1.3 Overview of the .Net Framework
Summary
Bài t?p : Exercise 1
Bài gi?ng : Chapter 2: Common Language runtime

Th?i gian: 1 bu?i
N?i dung :
2.1 Introduction
2.2 CLR Executables
2.3 CLR in .Net framework 3.5
Summary
Bài t?p : Exercise 2
Bài Lab : Lab 2
Bài gi?ng : Chapter 3: .NET framework 3.5

Th?i gian: 1 bu?i
N?i dung :
3.1 Previous Versions
3.2 .Net framework 3.5
Summary
Bài gi?ng : Chapter 4: Microsoft Language Integrated Query

Th?i gian: 4 bu?i
N?i dung :
4.1 Introduction LINQ
4.2 C# and VB.NET language enhancements
4.3 LINQ building blocks
4.4 Querying objects in memory
4.5 Querying relational data
4.6 Manipulating XML
4.7 Extending LINQ
4.8 A look to futureSummary
Bài t?p : Exercise 4
Bài Lab : Lab 4
Video training
Bài gi?ng: Chapter 5: Windows Presentation Foundation

Th?i gian: 4 bu?i
N?i dung :
5.1 WPF Introduction
5.2 XAML
5.3 Programming WPF Applications
5.4 Building Your First WPF Application
5.5 Exploring the Layout Controls
5.6 Working with XAML Controls
5.7 Working with Graphics, Media and Animations
5.8 New in WPF 3.5
5.9 Future Directions of WPFSummary
Bài t?p : Exercise 5
Bài Lab : Lab 5
Video training
Windows Communication Foundation
Bài gi?ng: Chapter 6: Windows Communication Foundation

Th?i gian: 2 bu?i
N?i dung :
6.1 Introduction
6.2 Programming Model
6.3 New in .NET framework 3.5
6.4 WCF Web Programming Model
Summary
Bài t?p : Exercise 6
Bài Lab : Lab 6
Video training
Bài gi?ng: Chapter 7: ASP.NET AJAX

Th?i gian: 2 bu?i
N?i dung :
7.1 Introducing ASP.NET AJAX
7.2 Microsoft AJAX Library
7.3 Working with Web Services
7.4 ASP.NET AJAX Control Toolkit
7.5 Building Web Application Summary
Summary
Bài t?p : Exercise 7
Bài Lab : Lab 7
Video training
Thank Mr. Lê Thanh H?i & Mr. Hu?nh Công Ngh?a
avatar
anbinhtrong
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 216
Join date : 05/11/2009
Age : 29
Đến từ : BT

Xem lý lịch thành viên http://ngoctho.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết